Logopedische begeleiding bij De Parachute

Bij sommige kinderen verloopt de (voor)schoolse ontwikkeling minder vlot. Logopedisten Meg Willio en Maité Vandousselaere kunnen hierbij zorgen voor een aangepaste begeleiding:

Bij een taalproblematiek zien we dat kinderen laat tot spreken komen, soms moeilijk verstaanbaar zijn, een beperkte woordenschat hebben of er kunnen woordvindingsproblemen zijn. Ook bij de zinsbouw kunnen er zich problemen voordoen. Kinderen met een taalproblematiek kunnen vaak moeilijk een samenhangend verhaal vertellen. Ook op vlak van taalbegrip kunnen er zich problemen voordoen; kinderen begrijpen niet wat een ander zegt of kunnen moeilijk mee in de klas omdat ze de opdrachten niet begrijpen. Dit kan dan ook weer een weerslag hebben op het spreken zelf. Aan de hand van tests kan de logopedist het taalniveau op verschillende domeinen (taalbegrip, woordenschat, zinsbouw,..) bepalen en aangepaste begeleiding voorzien.

Sommige kinderen hebben leerproblemen of ondervinden moeilijkheden met de schoolse vaardigheden, lezen, spellen en/of rekenen. Op basis van een uitgebreide testing kan in de logopedische therapie specifieke ondersteuning geboden worden op deze domeinen en vaardigheden die voor een kind nog moeilijk zijn. Er wordt veel aandacht besteed aan zorg op maat, die afgestemd is op het traject in de klas en aan het zoeken naar oplossingsstrategieën die aansluiten bij de sterke kanten van een kind.

Bij een articulatieprobleem gaat het om een probleem met het uitspreken van bepaalde klanken. Het meest bekend is wellicht lispelen of tussentands spreken. Ook kan het zijn dat het niet vanzelf gaat om tot de uitspraak van bepaalde klanken te komen, bv. de R. Bij de logopedische begeleiding van een articulatieprobleem wordt achtereenvolgens gewerkt op klankniveau, lettergreepniveau, woordniveau en zinsniveau om de klank(en) onder de knie te krijgen. Ook wordt er de nodige aandacht besteed aan het leren toepassen van de geleerde vaardigheden in de dagelijkse spreeksituatie.

Concreet:

  • Eerste kennismakings- of intakegesprek
  • Logopedisch onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren met
    • leerproblemen (lezen, spelling, schrijven, rekenen)
    • taalproblemen (woordenschat, zinsbouw, taalbegrip, …)
    • articulatieproblemen
    • specifieke stoornissen als dyslexie, dysorthografie, dyscalculie, specifieke taalstoornissen en articulatiestoornissen