Een doordachte werkwijze in het belang van uw kind

Bij De Parachute volgen we altijd dezelfde werkwijze:

Aanmelding

 • U contacteert Sofie Van Tichelen via info@praktijkdeparachute.be
 • U schetst kort het probleem met vermelding van uw contactgegevens, naam en geboortedatum van uw kind.
 • We maken een afspraak bij de geschikte therapeut voor een kennismakingsgesprek.

Kennismakings- of intakegesprek met de ouders

 • Tijdens dit gesprek overlopen we samen uw vragen en zorgen en kunt u uitgebreid vertellen welke moeilijkheden uw kind ervaart.
 • Als u al testverslagen hebt, brengt u deze best mee. Ook verslagen vanuit de kinderopvang of school kunnen helpen om een beeld te krijgen van hoe anderen uw kind ervaren. Ook werkschriften kunnen nuttig zijn in het geval van lagere schoolkinderen.
 • Op basis van de beschikbare informatie en uw verhaal maken we een inschatting van het/de ontwikkelingsdomein(en) waarin uw kind moeilijkheden heeft. Vervolgens wordt, indien nodig, voor één of meerdere disciplines een onderzoek geadviseerd.
 • Bij baby’s en peuters kan op basis van een observatie of voorschrift van de arts vaak onmiddellijk met de therapie worden gestart.
 • Als uw kind al elders uitgebreid werd getest, volstaat dit verslag meestal om de therapie te kunnen opstarten.
 • Tenslotte bespreken we de kostprijs van de testing.
 • Alvorens een logopedisch onderzoek te kunnen afnemen, heeft u een voorschrift van een geneesheer-specialist nodig (logopedisch aanvangsbilan).

Testing

 • U mag als ouder de psychomotorische en logopedische testing van uw kind bijwonen en tegelijk een vragenlijst invullen.
 • Aan de hand van observatie en verschillende gestandaardiseerde en genormeerde testen en vragenlijsten brengen we het functioneren van uw kind op verschillende domeinen in kaart.
 • Afhankelijk van de hoeveelheid testen en disciplines, de concentratie, het werktempo en de leeftijd van uw kind, wordt de onderzoeksfase in één of meerdere momenten verdeeld.
 • Daarna rekenen we de resultaten van alle testen uit en maken hiervan een uitgebreid verslag.
 • Zijn er meerdere disciplines betrokken, wordt onderling overlegd met de verschillende therapeuten en een multidisciplinair verslag opgemaakt.

Adviesgesprek

 • Tijdens dit gesprek lichten we u het verslag uitvoerig toe: sterktes en zwaktes, moeilijkheden, maar ook de mogelijkheden van uw kind.
 • U krijgt tips en advies over de mogelijke aanpak van de moeilijkheden en mogelijkheden van uw kind.
 • U kunt tijdens of na het gesprek bijkomende vragen stellen.
 • Indien noodzakelijk (vanuit het onderzoek) en gewenst bespreken we met u de therapiemogelijkheden en -doelen.
 • Psychomotorische Therapie, Kinesitherapie en Logopedie zijn enkel mogelijk op voorschrift van een arts aangezien we geconventioneerde therapeuten zijn.
 • Besluit u om met één of meerdere therapieën te starten, dan maken we de nodige documenten in orde voor de (kinder)arts, NKO-arts of kinder-jeugdpsychiater.
 • We bekijken of uw kind in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van uw ziekenfonds.
 • Als u dit wenst, bezorgen we een verslag aan andere betrokkenen.
 • Tenslotte bespreken we de kostprijs van de therapie.

Therapie

 • We starten de therapie zo snel mogelijk op, afhankelijk van de beschikbaarheid van de therapeut.
 • Om de continuïteit van de therapie te bewaren, verkiezen we bij Psychomotorische Therapie en Logopedie één tot twee therapiemomenten van een half uur per week.
 • Kinderen met een E-pathologie (kinesitherapie) hebben recht op meerdere momenten van 30 tot 60 minuten therapie per week.
 • Voor psychologische begeleiding is dit één keer per week of tweewekelijks 50 minuten.
 • Bij het geven van individuele therapie aan uw kind verkiezen we dat u als ouder niet aanwezig bent, met uitzondering van therapie bij baby’s en peuters.
 • Uw kind kan bij ons terecht voor één of meerdere disciplines en we proberen dit voor u op een zo praktisch mogelijke manier in te vullen in het uurrooster.
 • Elk kind heeft zijn vast(e) moment(en) per week: dit is duidelijk voor het kind, voor u en voor ons.
 • De psychologe biedt ook ouderbegeleiding die kan doorgaan tijdens de werkuren of na 19u.
 • Afhankelijk van de discipline en de leeftijd van uw kind wordt de therapie in onze praktijk, in de kinderopvang of op school voorzien. Toch verkiezen we therapie in onze praktijk omdat daar alle nodige materialen ter beschikking zijn.
 • We maken samen met u een planning op. We werken in onze praktijk voornamelijk na de schooluren en op zaterdag. Tijdens schoolvakanties kunt u ook overdag bij ons terecht.

Evaluatie

 • Na elke sessie evalueren en bespreken we kort met u waarrond we precies werkten en hoe dit verliep. Ook eventuele tips krijgt u mee.
 • Aan de hand van een heen-en-weer-schriftje houden we contact met u als ouder, maar ook met de klasleerkracht, zorgcoördinator, externe therapeuten of CLB-medewerker. In dit schriftje kunnen alle betrokkenen lezen wanneer uw kind therapie had, wat daar precies gebeurde, hoe dit verliep en welke begeleidingstips we adviseren. Zij en u mogen ook vragen, opmerkingen en observaties noteren. Zo proberen we kort op de bal te spelen en een vlotte communicatie te stimuleren. Bovendien is het voor uw kind belangrijk om te weten dat alle betrokkenen hetzelfde doel nastreven en dat we er allemaal samen zijn voor hem of haar.
 • Tussentijds evalueren we ook onderling met de betrokken therapeuten tijdens onze teamvergaderingen.
 • We plannen op regelmatige basis een gesprek op school met alle betrokken partijen.
 • Gaandeweg evalueren we ook wanneer de therapie kan afgebouwd of gestopt worden.
 • Als dit gewenst of noodzakelijk is, voor het ziekenfonds of arts, maken we een tussentijds evaluatie- of eindverslag, en dit met of zonder hertesting.
 • Bij de psychologische begeleidingen zoeken we samen met de ouders en het kind naar aangepaste vormen van overleg en communicatie met de school. Hierbij houden we enerzijds rekening met de privacy van het kind en ons beroepsgeheim en anderzijds met de voordelen van overleg om de begeleiding door zo veel mogelijk mensen te laten dragen.